Lagar och regler

Vi har Avesta kommuns uppdrag att ta hand om vatten- och avloppsverksamheten samt hushållsavfallet i kommunen. Allt detta regleras i ett antal lagar och föreskrifter. Nedan finns en sammanställning över de viktigaste reglerna.

Miljöbalken
I miljöbalken finns bestämmelser om avfallshantering.
Miljöbalken hittar du här: Miljöbalk (1998:808).

Vattentjänstlagen
I vattentjänstlagen finns bestämmelserna om kommunalt vatten och avlopp.
Vattentjänstlagen hittar du här: Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Avfallsföreskrifter
Det är fullmäktige i Avesta kommun som beslutar om förskrifter för hantering av hushållsavfall.
Avfallsföreskrifterna hittar du här: Hushållsavfallsföreskrifter.

Kommunal Avfallsplan
Den kommunala avfallsplanen ska tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen och ge en helhetsbild över avfallshanteringen.
Avfallsplanen hittar du här: Avfallsplan för Avesta kommun.

I samband med att ny avfallsplan antogs under 2018 har kommunerna i Dalarna skapat en gemensam hemsida där man kan läsa mer om arbetet efter att planen antagits. Avfallsplan Dalarna.

Allmänna bestämmelser för kommunalt vatten och avlopp
Kommunfullmäktige i Avesta har beslutat om allmänna bestämmelser för användande av de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna.
Allmänna bestämmelser, ABVA hittar du här: Allänna bestämmelser Avesta kommun (pdf).