Vatten och Avlopp

Kort information om Vatten och Avlopp

I Avesta kommun är vårt dricksvatten grundvatten. Det är vi på Avesta Vatten och Avfall AB som ansvarar för att det kommunala vattnet håller riktigt god kvalitet. Vi ansvarar även för att rena vattnet innan det återförs till våra vattendrag.

renat vatten