Aktuella projekt

Här presenterar vi aktuella projekt av olika slag.

VA-förnyelse Manhemsvägen
Avesta Vatten har förnyat vatten- och spillvattenledningarna längs med Manhemsvägen i Horndal. Arbetet är avslutat.

VA-arbeten Klockarvägen-Krontallsvägen
Arbetet med VA-ledningar på Uggelbergsvägen, Krontallsvägen, Klockarvägen och Hällsängsvägen är avslutat. Asfaltering beräknas ske under hösten 2020. 

VA-projekt Jularbo-Dicka
Avesta Vatten och Avfall AB byter ut gamla VA-ledningar mot nya efter RV68, mellan Jularbo och Dicka i Avesta kommun. Arbetet utförs av Avesta Vattens ramavtalsentreprenör Grytnäs Gräv AB och arbetet beräknas vara klar under december månad 2019.

VA-förnyelse Källstigen 
Arbete med förnyelse av VA-ledningarna på Källstigen är avslutet. Asfaltering och plantering av häckar kommer utföras efter vintern. 

Ny ÅVC
Det har sedan länge pågått planering för att bygga en ny återvinningscentral. Just nu pågår arbetet med att planera för att göra den tillfälliga återvinningscentralen  permanent. Tanken är att Gruvgärdets ÅVC ska bli kvar.

Sluttäckning Karlslunds deponi. 
Den kommunala avfallsanläggningen ska sluttäckas för att minimera lakvattenbildning och minimera miljöbelastningen från den gamla anläggningen. Arbetet med att sluttäcka anläggningen kommer hålla på till år 2025. 
Läs mer här

Nyanläggande av VA Skälsbo Gränd
Arbetet med att anlägga nytt VA vid Skälsbo Gränd är avslutat. Arbetet har syftat till att förbereda kommanade bostadsbebyggelse i Skälsbo Gränd som ligger ut efter Djäknehyttevägen.

Omläggning av VA Åsbo friluftsområde
Arbetet med att lägga om VA-lednignarna på Friluftsvägen i Åsbo är avslutat. 

VA-förnyelse Nordanö
VA-ledningar mellan Furuvägen och Granåsvägen har bytts ut. Återställning kommer att ske under våren. Avesta kommun kommer att asfaltera under 2019.

VA-förnyelse Prästgatan
VA-ledningarna på Prästgatan mellan Industrigatan och Kolgillaregatan har bytts under sommaren och hösten 2018. Avesta kommun kommer asfaltera och bygga en ny cykelväg under 2019.

VA-förnyelse Horndal
Arbetet med att byta VA-ledningar efter Stora vägen vid Prästbacken är avslutad. Kompletterande återställning av området kommer ske vid behov under våren.  Asfaltering kommer att ske under 2019.

VA-förnyelse Jularbo till Dicka
Under vintern 2018-2019 pågår en lantmäteriförrättning för att sedan kunna byta ut de befintliga vattenledningarna mot Fors. Mer info om detta kommer publiceras senare.