Sluttäckning av Karlslunds avfallsdeponi

Den kommunala avfallsanläggningen ska sluttäckas för att minimera lakvattenbildningen och minska miljöbelastningen från de gamla deponierna. Arbetet utförs i enlighet med Länsstyrelsen Dalarnas beslut. Arbetet kommer att pågå till år 2025.

Under 2016 sluttäcktes Gränges Aluminiums gamla industrideponi på området. Den deponin omfattar en yta av 2,2 ha. 

Under perioden 2017-2019 genomförs sluttäckning av fas 1, vilket innefattar delar av den tidigare grov- och byggavfallsdeponin. Fas 1 omfattar sluttäckning av en yta på 4,2 ha.

Under 2017 genomfördes en rad förberedande arbeten vilket innefattade:

 • Markstabiliserande åtgärder
 • Nytt avskärande lakvattensystem
 • Nytt ytvattensystem
 • Förberedelser för framtida ny lakvattenrening
 • Grovavjämning och släntprofilering

Under 2018-2019 blir det ”LOCKET PÅ” inom fas 1.

Entreprenör för slutliga arbeten inom fas 1 är Peter Collin Grävmaskiner AB.  Arbetena drar igång  maj 2018 och beräknas vara slutfört hösten 2019.

Arbeten som skall utföras är:

 • Dränering/täckt ytvattendike
 • Finavjämning och packning av terrassering
 • Skyddsfyllning under tätskikt
 • Installation av tätskikt (geomembran av typ LLDPE)
 • Dränerande lager
 • Ett 1,5 m skikt av skydds- och växtskikt. Totalt kommer det att åtgå ca 100 000 ton massor i dessa skikt.
 • Ny transportväg
 • Sprutsådd för växtetablering

2019- 2025 kommer fas 2 och 3 av grov- och byggavfallsdeponin samt askdeponin att sluttäckas.