Hushållsavfall

Miljöbalken definierar hushållsavfall som avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Med avfall från annan verksamhet som är jämförlig med hushållsavfall menas sådant avfall som uppkommer som ett resultat av att människor använder lokaler eller anläggningar på ett sätt som ger upphov till avfall som liknar avfallet som också kan uppstå vid användning av mark eller byggnad för bostadsändamål. 

Det är till exempel matrester, förpackningar, returpapper, städsopor, blöjor, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar samt grovavfall som exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande föremål. 

Som hushållsavfall räknas även oljerester, färgrester, rester av bekämpningsmedel och annat farligt avfall som ingår som beståndsdel i avfall som kommer från hushåll samt el-avfall, inklusive kyl och frys.

Också trädgårdsavfall som kvistar, löv, fallfrukter och klippt gräs är hushållsavfall medan däremot nedfallna träd utgör annat avfall.

Förpackningar, returpapper, batterier, el-avfall och läkemedel omfattas av producentansvar och är undantagna från den kommunala renhållningsskyldigheten, såvitt avfallet inte hamnar i kommunens insamlingssystem.

Det är samtidigt viktigt att hålla i minnet att allt avfall som uppkommer i boendemiljö inte är hushållsavfall, t.ex. avfallet från bygg-, renoverings-, reparations- eller rivarbete.

 Avfalls kärl