Processvatten och avlopp från företag

Information om spillvatten från industrier och företag

Vi på Avesta Vatten ansvarar för att rena hushållsspillvatten. Det innebär att det vatten som kommer från industrier och företag ska likna ett normalt vatten. Om vattnet är mer förorenat ska det renas lokalt innan det släpps ut till det kommunala avloppsnätet. Alternativt så skrivs ett avtal skrivas mellan oss och företaget om det finns möjlighet att rena detta vatten på våra reningsverk. Avesta Vatten tillsammans med miljökontoret utför tillsyn och kontroller och för samtal med kommunens företag.