Frågor och svar

Här försöker vi lägga ut några av de frågor och svar vi får angående projektet.

Vad betyder ledningsrätt?

-På lantmäteriets hemsida finns bra information om ledningsrätt, se denna länk.

När får vi sådana ledningsrättsavtal?

-När lantmäteriet gjort sin bedömning och beräkning kommer varje fastighetsägare få avtal från lantmäteriet. Innan lantmäteriet fattar beslut kommer det också vara informationsmöte/möten med lantmäteriet och ledningsägarna Avesta Vatten/Avesta kommun innan där man kan ställa frågor.

Vad händer med ersättning för de grödor som vi ev inte kommer kunna skörda?

-När lantmäteriet provar om det går att bilda ledningsrätt på den aktuella sträckan så beräknar de också fram ersättning till varje fastighetsägare. Ersättningen räknas fram i proportion till hur stort intrånget blir på varje enskild fastighet, det räknas också fram ersättning för eventuell skog som måste avverkas i förtid samt ersättning för utebliven skörd.

Varför är käppar utsatta?

-Att vi har markerat med käppar är dels för att göra markägarna uppmärksammade på vad som är på gång och att man lätt skall kunna se var ledningen är tänkt att grävas ner. För det andra behöver man markera ut läget för att den konsult som skall detaljprojektera ledningen lätt skall kunna följa den tänkta dragningen i fält.

Käpparna sitter i åkerkanten på en del ställen men ute i åkern på andra ställen. Vi undrar varför dras inte ledningen i vägen?

-De käppar som är utmarkerade visar vart den planerade vattenledningen är tänkt att förläggas. Än så länge så är detta ett ”framtaget förslag” som under denna höst ska detaljprojekteras och bestämmas mer i detalj. Anledningen till att man inte följer vägen t.ex. mellan Hede och Fornby handlar dels om att man vill lägga så raka sträckor som möjligt, det vill säga man vill inte ha för många brytningar på ledningen. Det är också lättare att hålla vägen öppen för trafik om arbetet bedrivs på sidan av vägen i stället för i vägen. Det innebär att det kan bli mindre justeringar på placeringen vart efter arbetet fortlöper.

Varför är käpparna utsatta långt ut i åkermarken på vissa sträckor?

-På något ställe finns det fornminnen registrerade och då måste vi hålla oss på ett visst avstånd från dessa.