Priser och abonnemang

Vanligaste frågorna

Blir avfallstaxan högre nu när matavfall sorteras separat?

När matavfallsinsamlingen införts kommer en ny taxa att tillämpas från och med 1 januari 2016. Taxan för 2015 har inte påverkats av att vi inför separat matavfallsinsamling.

Hade du sedan tidigare ett 190 liters kärl och valt att sortera ut ditt matavfall kommer du att få betala en taxa som är 124 kr högre per år från 2016.

För dig som har 80 liters kärl och valt att sortera ut ditt matavfall blir taxan 422 kr högre 2016. Om du valt att hemkompostera och har ett 190 liters kärl blir taxan 226 kr lägre och 72 kr högre om du har ett 80 liters kärl.

För att hemkompostera krävs en anmälan till Avesta Vatten, du måste också ha en kompostanläggning som uppfyller vissa krav (länk).

Varför har ni en miljöstyrande taxa?

Vi vill få med så många hushåll som möjligt därför erbjuder vi en lägre taxa till dem som väljer att sortera ut sitt matavfall. 

Enligt Sveriges nationella miljömål och Dalarnas avfallsplan ska 50 % av matavfallet sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara och 40 % behandlas så att även energi utnyttjas år 2017.

Erbjuds även fritidshus möjlighet till separat insamling av matavfall?

Fritidshus har möjlighet att sortera ut sitt matavfall, hämtning sker sommarperioden (maj-sept). 

Jag har inte så mycket sopor. Kan jag ändra så att mina sopor hämtas mer sällan?

För närvarande kan man inte välja detta, matavfall hämtas minst varannan vecka. Har man tätare hämtfrekvens på det brännbara avfallet hämtas även matavfallet med samma frekvens. Vi tittar på möjligheterna att framöver kunna erbjuda längre hämtfrekvens upp till fyra veckor på brännbart avfall.

Jag får så lite hushållsavfall i min sommarstuga. Kan jag slippa hämtning och ta med mig avfallet?

Nej man kan inte avstå hämtning av hushållsavfallet från sommarstugan. Om sommarstugan inte används för övernattning utan endast för några tillsynsbesök kan man ansöka om uppehåll i hämtning.

Enligt föreskrifter om hantering av hushållsavfall (31§) kan uppehåll i hämtning begäras om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst fyra månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus.

Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod eller före 1 april för fritidshus. Uppehåll gäller i max tre år och skyldighet att betala grundavgift kvarstår. Den täcker kostnader för ÅVC, information, omhändertagande av farligt avfall och kyl/frys, administration mm.

Anmälan sker till Avesta Vatten och blanketten laddas ner här.

Kan jag säga upp mitt sophämtningsabonnemang? Jag har inget avfall och jag källsorterar allt.

Du kan ansöka om befrielse från sophämtning.

Enligt föreskrifter om hantering av hushållsavfall (35§) ”befrielse från hämtning av kärlavfall kan medges om det finns särskilda skäl och fastighetsinnehavaren kan visa att den själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön”. Beslut gäller i max 3 år och skyldighet att betala grundavgift kvarstår även om du blir beviljad befrielse.

Ansökan sker till V-Dala Miljö & Byggförvaltning, avgift för ansökan tas ut enligt gällande taxa. Blanketten laddas ner här.