Lagar och regler

Vi har Avesta kommuns uppdrag att ta hand om vatten- och avloppsverksamheten samt hushållsavfallet i kommunen. Allt detta regleras i ett antal lagar och föreskrifter. Nedan finns en sammanställning över de viktigaste reglerna.

Miljöbalken
I miljöbalken finns bestämmelser om avfallshantering.
Miljöbalken hittar du här
Miljöbalk (1998:808)
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/

Vattentjänstlagen
I vattentjänstlagen finns bestämmelserna om kommunalt vatten och avlopp.
Vattentjänstlagen hittar du här
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006412-om-allmanna-vat_sfs-2006-412/

Avfallsföreskrifter
Det är fullmäktige i Avesta kommun som beslutar om förskrifter för hantering av hushållsavfall.
Avfallsföreskrifterna hittar du här. Länk.

Kommunal Avfallsplan
Avfallsplan för Avesta kommun (länk)

Allmänna bestämmelser för kommunalt vatten och avlopp
Kommunfullmäktige i Avesta har beslutat om allmänna bestämmelser för användande av den kommunala vatten och avloppsanläggningen
Allmänna bestämmelser, ABVA hittar du här. Länk (pdf)